Kretsen-kontaktinfo  -  Klubber  - KM - Mesterpoeng
NBF Lofoten og Vesterålen
  STARTSIDE TERMINLISTE RESULTATER SYSTEMER BILDER
Email: kontakt -(at)- lovebridge.no
Velkommen til NBF Lofoten og Vesterålen sine bridge sider.
 
Diverse

 NM lag 2005
 NM lag 2011

På siden nå: 88

Vesterålen Krets av NBF - Referat fra kretstinget 1998

Forfatter: . 3389 Lesninger
  Utskrift av Siden   Eksporter til PDF format   Send til en venn


Kretstinget 1998 ble holdt på Sortland 29.mai 1998 kl. 18.00.

Følgende klubber møtte:

Melbu ABK Snorre Nygren

Myre BK Arne Gabrielsen

Sortland BK Håkon A. Bergsrud, Olav Ellingsen

Stokmarknes BK Alma Kalvatn, Arvid Bræck

Straume BK Jack Nikolaisen

Andenes BK Møtte ikke

Lødingen BK Møtte ikke

Kretsstyret: Pål T. Fondevik, Terje Ingvaldsen, Bjørn G. Bruun,

Skjalg Solum, Sigve A. Smørdal

 

 

SAK 1 GODKJENNING AV FULLMAKTER

Pål T. Fondevik:

I henhold til medlemstall kan Andenes stille med tre representanter, Melbu

med en, mens de øvrige kan stille med to hver.

De fremmøtte representanter godkjennes.

 

 

SAK 2 SAKSLISTE

Pål T. Fondevik:

Alle klubbene i kretsen har mottatt innkalling til kretstinget med kunngjort

saksliste. Klubbene har hatt mulighet for å sende inn andre saker.

Kretstinget skal dermed være lovlig satt.

Sakslisten enstemmig godkjent.

 

 

SAK 3 VALG AV ORDSTYRER, REFERENT OG TO TIL Ã? UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Terje Ingvaldsen ble valgt til ordstyrer, Sigve A. Smørdal til referent,

mens Alma Kalvatn og Snorre Nygren ble valgt til å underskrive protokollen.

 

SAK 4 Ã?RSBERETNING

Pål T. Fondevik leste årsberetningen.

Ingen hadde kommentarer til årsberetningen som ble enstemmig godkjent.

 

Alma Kalvatn ble på vegne av Stokmarknes BK overrakt diplom av kretsformann

Pål T. Fondevik for avholdt bridgekurs sesongen 97/98.

 

 

SAK 5 REGNSKAP

Kretsens kasserer Skjalg Solum gikk i gjennom regnskapet.

Pga. praktiske omstendigheter ble regnskapet avsluttet 21.05.98.

Kretsens årsresultat viser et overskudd på kr. 7.355,50.

Revisor Snorre Nygren hadde ingen kommentarer.

Regnskapet enstemmig godkjent.

 

 

SAK 6 BUDSJETT

Budsjettet for 1998/99 ble gjennomgått av Skjalg Solum.

Budsjettet vedtas uten anmerkninger.

 

 

SAK 7 TERMINLISTE 1998/99

Terje Ingvaldsen gikk gjennom terminlista for 1998/99.

Håkon A. Bergsrud:

Kolliderer ikke KM-lag 1.helg med Svolværmesterskapet?

Terje Ingvaldsen:

Alternativet er helga 24./25. oktober, men dette er cupfinalehelga og bør

unngås dersom man ønsker størst mulig deltakelse i KM-lag. Forslag:

kretsen sender brev til Svolvær BK der det opplyses om vår terminliste.

Ingvaldsen`s forslag om å sende brev til Svolvær BK vedtas.

 

 

Jack Nikolaisen:

Straume ønsker gjerne å få arrangere enda en turnering i tillegg til

KM-singel.

Pål Tore Fondevik:

Forslag: Et alternativ er å la Straume få arrangere 4.divisjon 1.helg.

Kretstinget går inn for å la Straume arrangere 4.divisjon 1.helg, i henhold

til Fondevik`s forslag.

Det var ikke flere endringer til terminlista som dermed ble seende slik ut:

 

Turnering Sted Dato

Andenesturneringa Andenes 28.-30.august 98

Hurtigruta Open Sortland-Svolvær-Sortland 19.september 98

Jub.turn. 50 år Stokmarknes 10.-11.oktober 98

KM-lag 1.helg Myre 31.okt.-1.nov. 98

SM 3.div. 1.helg Stokmarknes 6.-8.november 98

SM 4.div. 1.helg Straume 21.-22.november 98

SM 5.div. 1.helg Andenes 21.-22.november 98

Julebukken Sortland 2.januar 99

KM-veteran Stokmarknes 16.januar 99

SM 3.div. 2.helg (Ikke avklart fra NBF) 29.-31.januar 99

SM 4.div. 2.helg (Ikke avklart fra NBF) 6.-7.februar 99

SM 5.div. 2 helg Lødingen 6.-7.februar 99

KM-mix Sortland 20.februar 99

KM-par Sortland 6.-7.mars 99

KM-lag 2.helg Andenes 20.-21.mars 99

Påskekyllingen Sortland 1.april 99

KM-singel Straume 17.april 99

Offersøyturneringa Lødingen 8.mai 99

Sommerbridge 98 Sortland Tirsdager mai,juni og august

Sommerbridge 98 Andenes Tirsdager mai-august

Sommerbridge 98 Myre Tirsdager mai-juni

Sommerbridge 98 Lødingen Tirsdager mai

NBF-turneringer:

NM veteran/junior Fagernes 24.-25.april 99

NM-par Fagernes 13.-15.mai 99

NM-mix Fagernes 5.-6.juni 99

Terminlista for 1998/99 ble vedtatt uten flere kommentarer.

 

 

        SAK 8 TURNERINGER INNEN KRETSEN MED FORBUNDSPOENG

Det ble vedtatt å søke om forbundspoeng til følgende turneringer:

Andenesturneringa Andenes BK ??? Forbundspoeng(FP)

Jubileumsturneringa Stokmarknes BK ??? FP

Julebukken Sortland BK 2-1 FP

Offersøyturneringa Lødingen BK 3-2-1 FP

 

 

SAK 9 KRETSENS 50-Ã?RS JUBILEUM

Pål Tore Fondevik ber kretstinget slå sammen sak 9 og 10, noe kretstinget

aksepterer.

 

 

 

SAK 10 INNKOMNE FORSLAG

 

10.1) Fra kretsstyret

"Vedtekter for NBF §23, punkt 7":

Kretstinget velger til følgende tillitsverv:

a) kretsstyre bestående av minst 4 medlemmer, hvorav leder og

ungdomskontakt velges ved særskilt valg

b) revisor med varamedlem

c) representanter til bridgetinget. Valget kan overdras kretsstyret.

Kretsstyret foreslår følgende tillegg gjeldene for Vesterålen Krets av NBF

fra og med sesongen 1998-1999:

a) Kretsen ledes av et styre på fire medlemmer, i tillegg til ett varamedlem.

Styret består av leder, kasserer, ungdomskontakt og styremedlem.

b) Kretstinget velger med alminnelig flertall tre medlemmer til valgkomite

hvert annet år der ett av medlemmene velges som leder for komiteen.

c) Kretsstyre med ett varamedlem velges for to år med alminnelig flertall.

d) Revisor med ett varamedlem velges for to år med alminnelig flertall.

e) Valgkomiteen legger frem forslag på fire medlemmer og ett varamedlem for

nytt kretsstyre til kretstinget hvert annet år.

f) Valgkomiteen legger frem forslag på revisor og ett varamedlem til

kretstinget hvert annet år.

g) Hvis hele kretsstyret på noen måte skulle bli inhabile i en sak, kan saken

avgjøres av formennene i klubbene i kretsen med alminnelig flertall.

 

h) Hvis ett styremedlem eller varamedlem fratrer i perioden, får kretsstyret

fullmakt til å velge inn ett nytt varamedlem.

i) Representanter til bridgetinget velges av kretsstyret.

Arvid Bræck:

Menes det i pkt. i) at representantene til bridgetinget skal velges av

kretsstyret eller fra kretsstyret?

Pål Tore Fondevik:

Representantene til bridgetinget velges i første rekke fra kretsstyret, men

dersom det skulle bli nødvendig kan andre velges.

Tilleggene til §23, punkt 7 vedtas av et enstemmig kretsting.

 

 

10.2) Fra kretsstyret:

Par og lag som representerer kretsen i NM og 1,2,3,4 divisjon får

overnattingsgodtgjørelse på kr. 150,- pr. spiller hvis turneringen arrangeres

utenfor kretsen. Overnattingsgodtgjørelsen gjelder fra spilledag til

spilledag. Dersom spillerne må reise dagen før turneringen starter på grunn

av reiseavstand, vil disse få godtgjort en ekstra overnatting. Forslaget

gjelder for sesongen 1998-1999, og tas opp til ny vurdering på kretstinget

1999.

Pål Tore Fondevik:

Overnattingstillegget har vært på 125 kroner i flere år og bør nå økes til

150 kroner pr. natt. Kretsen har solid økonomi.

Terje Ingvaldsen:

Ã?nskelig at vi har ordningen nå i et år for å høste erfaringer. Kretsen bør

ha god nok økonomi til å støtte bl.a. 4.divisjon som ofte spiller i Harstad.

Skjalg Solum:

Forslag: NM-par varer bare i tre dager, men spillerne som representerer

kretsen bør få dekket fire overnattinger pga. banketten.

Både kretsstyrets forslag og Skjalg Solum`s forslag vedtas av et enstemmig

kretsting.

 

 

10.3) Fra kretsstyret:

Det er kommet inn søknad fra klubbene Andenes, Myre og Stokmarknes på

overnattingsgodtgjørelse for NM-deltakerne disse klubbene hadde inneværende

sesong. En bør merke seg dette:

Klubbene betaler halve startkontigenten for NM, og har dermed over

år vært behjelpelig med å bedre kretsens økonomi.

Kretsen har opparbeidet seg et solid økonomisk fundament.

De fleste klubbene betaler alle utgifter til deltakerne vedrørende

egenandel reise til NBF samt oppholdsutgifter.

Ut fra dette foreslår kretsstyret at klubbene mottar kr. 125,- pr. spiller

pr. døgn.

Forslaget godkjennes av et enstemmig kretsting.

 

10.4) Fra Sortland BK:

Ã?nsker å avholde turneringa "Hurtigruta Open" den 26.september 1998. Det

utdeles klubb og kretspoeng. Max deltakelse 24 par, barometer/data max 46

spill.

Forslaget enstemmig vedtatt.

 

10.5) Fra kretsstyret:

Bridgetinget 1998:

Forslag om ny kretssammenslåing gjeldene fra sesongen 1999/2000. For

vår krets er det forslag på å opprette Nordland som ny bridgekrets.

Dette vil være helt umulig med de reiseavstander dette medfører.

Forslag fra kretsstyret er at Vesterålen og Lofoten slås sammen til

en krets.

Forslag å forhøye medlemskontigenten fra kr. 85,- for seniorer til

kr. 140,- fra 1999. Medlemskontigent kr. 50,- for juniorer foreslås

uforandret.

 

Pål Tore Fondevik:

Skjalg Solum og Geir Hansen, begge fra Stokmarknes BK, skal representere

kretsen på bridgetinget 1998.

Terje Ingvaldsen:

Det er viktig nå at kretstinget kommer med forslag som delegatene på

bridgetinget tar med seg. Spesielt dette med kretssammenslåingen.

Er kretstinget enig i en sammenslåing med Lofoten, eller skal vi gå inn

for en fylkessammenslåing, slik NBF ønsker?

Terje Ingvaldsen:

Under bridgetinget 1997 sa representantene fra Lofoten at de hadde problemer

med å få interesserte folk til kretsstyret. Lofoten kunne bl.a. derfor være

interessert i en sammenslåing.

Olav Ellingsen:

Viktig at representantene fra kretsene i Nordland er samstemt på årets

bridgeting.

Terje Ingvaldsen:

Forslag: Vi gir delegatene i oppdrag å samarbeide med de andre delegatene

fra fylket før og under bridgetinget. Våre delegater gis mandat til å

nedstemme NBF`s forslag, samt å legge frem et alternativt forslag om mulig.

Kretstinget vedtar Ingvaldsen`s forslag.

 

Håkon A. Bergsrud:

Angående kontingentøkning til kr. 140,-. NBF hadde gått med stort underskudd om det ikke hadde vært for lotteridriften. Nå må lotteridriften trappes ned, visstnok pga. nye regler.

Terje Ingvaldsen:

Rimelig å øke kontingenten til kr. 140,-.

Vedtak: Kretstinget gir delegatene på bridgetinget mandat til å stemme for

kontingentforhøyelsen til kr. 140,-, i følge NBF`s forslag.

 

10.6) Fra kretsstyret:

Kretsen vil søke om å avholde 3.divisjon første helg på Stokmarknes og

4.divisjon første helg på Andenes.

Pål Tore Fondevik:

4.divisjon første helg blir nå flyttet fra Andenes til Straume, i henhold

til terminlista som ble vedtatt.

Enstemmig vedtatt.

 

10.7) Fra kretsstyret:

JUBILEUMSTURNERING

Vesterålen Krets av NBF ble stiftet den 9.mai 1948. Det var Stokmarknes BK

som tok initiativ for å få klubbene organisert, klubben var selv medlem i NBF

og stiftet allerede i 1926.

 

 

Følgende foreslås:

Arrangere en jubileumsturnering den 10. og 11. oktober 1998 på

Stokmarknes Videregående Skole.

Kretsstyret før fullmakt til å sette sammen en arrangementskomite.

Sende innbydelse til NBF med ønske om at en person kommer til

jubileet. Kostnader til reise må NBF dekke. Overnatting ordnes

privat.

I lunsjpausen under turneringen på lørdag blir det taler og

gaveoverrekkelser.

På kvelden inviteres kretsstyret, representant fra NBF og alle

formennene i klubbene i Vesterålen på en middag på Turistsenteret

Kinnarps. Totalt blir vi 13 personer, og utgiftene til middag dekker

kretsen. En vil også sende skriv til klubbene med oppfordring på at

klubbstyrene også deltar på denne middagen, og der klubbene helt

eller delvis dekker utgiftene til sine representanter. Andre

deltakere i turneringen vil få invitasjon til å delta, der de betaler

sine utgifter selv.

Kretsstyret har dessuten disse forslag:

Klubbene undersøker hvor kretsprotokollene befinner seg, i dag har

kretsstyret protokollene fra 1969.

Arrangementskomiteen går i gjennom gamle protokoller og lager en

historikk som presenteres på jubileet.

På lørdag 10. oktober har vi en lunsjpause på 1,5 time der deltakerne

får servert for eksempel en spekemattallerken med drikke

(alkoholfritt). Utgiftene til dette bakes inn i startkontigenten.

Startkontigent på kr. 1000,- pr. lag som innbefatter utgifter til

servering i lunsjen på lørdag.

Jubileumshåndbok blir laget, og skal være ferdig 1.oktober 1998.

Skjalg presenterer forslag til turnering.

 

Skjalg Solum orienterer om turneringsformen.

Pål Tore Fondevik:

Klubber som har gamle kretsprotokoller må levere disse til kretsstyret snarest.

Det nye kretsstyret må ta tak i dette og få samlet inn de gamle protokollene.

Terje Ingvaldsen:

Angående lunsjen på lørdag. Så snart det må betales for middag melder ikke

folk seg på, dette har man jo en del erfaringer for rundt omkring. Tanken nå

er at folk likevel spiser lunsj og alle får da også deltatt på taler og

gaveoverrekkelser.

Pål Tore Fondevik:

Vi skal jo ha en markering på kvelden (formelt) for NBF. Klubbene bes dekke

noe/alt av utgifter for å få så mange deltakere som mulig på middagen.

Klubbene oppfordres til å stå på og jobbe for å få samlet inn annonser til

jubileumshåndboka.

Snorre Nygren:

Blir det to håndbøker neste sesong?

Pål Tore Fondevik:

Nei, jubileumshåndboka erstatter kretshåndboka neste sesong.

Klubbene oppfordres til å stå på og jobbe for å få samlet inn annonser til

jubileumshåndboka.

Jubileumsturneringa høsten 1998 blir enstemmig vedtatt.

 

10.8) Fra kretsstyret:

Følgende kontigenter foreslås for sesongen 1998/1999:

Turnering Kontigent Kontigent Startkontigent Utgift kretsen

1998/99 1997/98 for NM

KM par 200 200 4000 2000

KM veteran 200 200 2000 1000

KM mix 200 200 2000 1000

KM singel 150 150

KM lag 1000 800

 

Skjalg Solum:

Ã?kning i KM-lag fra 800,- til 1000,- for å dekke innkjøp av kretskuponger

som var en stor utgift sist sesong. Turneringa gir minimalt med overskudd.

Enstemmig godkjent.

 

10.9 Fra kretsstyret:

Valg av kretsstyre med varamedlem, revisor med varamedlem og valgkomite

gjennomføres.

Kretsstyret for 1998-2000:

Leder: Bjørn G. Bruun Stokmarknes BK

Kasserer: Skjalg Solum Stokmarknes BK

Ungdomskontakt: Sigve Alf Smørdal Stokmarknes BK

Styremedlem: Terje Ingvaldsen Stokmarknes BK

Varamedlem: Pål Tore Fondevik Stokmarknes BK

 

Revisor for 1998-2000:

Revisor: Snorre Nygren Melbu ABK

Varamedlem: Gunnar Andreassen Melbu ABK

 

Valgkomite for 1998-2000:

Leder: Harry Johansen Andenes BK

Medlem: Brynjar Berntsen Sortland BK

Medlem: Asbjørn Pettersen Myre BK

 

Valg av kretsstyre, revisor, valgkomite og varamedlemmer godkjennes av et enstemmig kretsting.

Kretstinget 1998 avsluttes kl. 20.00.

 

Snorre Nygren Alma KalvatnCopyright © by Bridge i Lofoten og Vesteralen
Alle rettigheter er reservert.


Kategori: Vesterålen Krets av NBF
Emneord: Ingen
Bokmerke: Share/Save/Bookmark

[ Tilbake ]
Aktivitetskalender
<< September 2021 >>

M T O T F L S
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     

Lenker
Mye bridge
Mye bridgestoff
Les GEOs Blogg hos NBF
Les bridge i bladet Bridge i Norge
Mye bridgestoff
Mye bridgestoff
Mye bridgestoff
Delta på NBF Bridgefestivalen som er Norges største bridgebegivenhet
Mye bridgestoff
Mye bridgestoff
Spill bridge og følg med på rama på Bridge Base Online
Les GEOs Blogg hos NBF
Mange bulletiner
Mye bridge
Mye bridge
 
Sidegenerering: 0.13 Sekunder