Kretsen-kontaktinfo  -  Klubber  - KM - Mesterpoeng
NBF Lofoten og Vesterålen
  STARTSIDE TERMINLISTE RESULTATER SYSTEMER BILDER
Email: kontakt -(at)- lovebridge.no
Velkommen til NBF Lofoten og Vesterålen sine bridge sider.
 
Diverse

 NM lag 2005
 NM lag 2011

På siden nå: 102

Vesterlen Krets av NBF - Referat fra mte med ungdomskontaktene i klubbene

Forfatter: . 3328 Lesninger
  Utskrift av Siden   Eksporter til PDF format   Send til en venn


MØTE MELLOM KRETSENS UNGDOMSKONTAKTER 17.OKT.1997

 Alle ungdomskontakter i klubbene har vært kontaktet, og disse har sagt fra at de vil møte:

 

Bjørn Georg Bruun (kretsens ungdomskontakt)

Sigve Alf Smørdal (St.nes, kretsstyret)

Håkon A. Bergsrud (Sortland)

Knut Jensen (Lødingen)

Johan Walle (Melbu)

Arne Gabrielsen (Myre)

 

Andenes og Straume kan ikke møte

 

 1. Innledning

 

 1. hvorfor ungdomskontakter?
 2. stor nedgang i antall juniorer senere år (halvert siste 4 år (NBF))

c) må få i gang satsing på denne sektoren i årene fremover for å sikre nyrekruttering til klubbene

d) tidligere ingen formell ungdomskontakt i Vesterålsklubbene

 

 1. Status fra hver klubb
 2.  

  a) hva er blitt gjort, hvilke erfaringer sitter man igjen med

  b) hvilke planer har klubbene for dette arbeidet i årene som kommer

   

 3. Rekrutteringsarbeid
 4.  

  a) hvilken rolle skal kretsen og kretsens ung.kont. ha i fremtiden

  b) f.eks. holding av materiell, bindeledd klubb <-> NBF m.m.

  c) arrangering av kurs, hver klubb må forsøke å holde ett kurs pr. sesong

  d) hvordan få tak i kursdeltakere

  e) hvordan skal kursene legges opp (når, hvor, kursstøtte m.m.)

  f) primært ungdommer, men opplegg for "eldre" mâ?  diskuteres

  g) hvilket materiell skal benyttes; hva finnes pâ?  markedet

  h) oppfølging av deltakerne etter at kurset er slutt

 5. Annet

 

a) Nytt evalueringsmøte ved sesongslutt våren -98

 

  REFERAT FRA MØTE VEDR. REKRUTTERINGSARBEIDET I VESTERÅLEN

Innledning

Det har de senere å vært en klar nedgang i medlemsmassen i NBF, noe vi også har merket her i Vesterålen. Flere av våre klubber opplever at antallet aktive medlemmer reduseres nærmest fra år til år. Spesielt har man problemer med å rekruttere ungdommer til bridgen, en tendens som er gjennomgående i hele bridge-Norge. De siste 4 år er antallet juniorer halvert i NBF.

Dette er bakgrunnen til at man nå i kretsen ønsker å intensivere og strukturere rekrutteringsarbeidet, da primært rettet mot ungdom. Kretsen har derfor, fra og med i år, pålagt hver klubb å velge en ungdomskontakt (UK) som skal ha som oppgave å lede og følge opp det arbeidet som rettes mot ungdom gjennom klubben. Kretsstyret har blitt utvidet med en UK som skal ha jevnlig kontakt med klubbenes UK og se til at rekrutteringsarbeidet koordineres og ledes på en fornuftig måte. Kretsens UK skal også ha kontakt med NBF sentralt og videreformidle informasjon til klubbene.

De som er valgt til UK i år er:

Håkon A. Bergsrud (Sortland BK),

Knut Jensen (Lødingen BK),

Johan Walle (Melbu BK),

Arne Gabrielsen (Myre BK),

Øyvind Liland (Straume BK),

Ståle Larsen (Andenes BK)

Sigve Smørdal (Stokmarknes BK).

Kretsens UK er Bjørn G. Bruun fra Stokmarknes BK med Sigve Smørdal som assisterende UK.

Det vil i årene som kommer bli avholdt regelmessige møter mellom de forskjellige UK-er i regi av kretsen, ledet av kretsens UK. Man ønsker gjennom disse møtene å utveksle erfaringer og hjelpe klubbene til å få rekrutteringsarbeidet til å fungere optimalt.

Møte mellom ungdomskontaktene

Det første møtet ble avholdt på Sortland 17.oktober og ble ledet av Sigve Smørdal og Bjørn Georg Bruun. Andenes BK og Straume BK kunne ikke møte. Vedlagt dette brevet ligger det et møteskjema som viser hvilke saker som ble diskutert under møtet.

Da ordningen med UK er ny av året vil denne første sesongen først og fremst bli benyttet til å planlegge hvordan man best kan legge opp arbeidet og høste erfaringer til kommende sesonger.

Status

Alle klubbene har de senere år forsøkt å avholde bridgekurs, men for de fleste har responsen vært heller laber, med enkelte avlyste kurs som resultat. Spesielt Melbu BK og Stokmarknes BK har hatt problemer med å få arrangert kurs, noe som skal prøves å forbedres gjennom et samarbeid i sesongene som kommer. Dette kan være å forsøke å arrangere felles kurs.

Sortland BK har særlig prøvd å nå ungdommen gjennom jevnlige kurs i ungdomsskolen, men tilveksten til klubben har ikke vært særlig merkbar.

Myre BK og Lødingen BK har arrangert kurs regelmessig, Lødingen BK hvert år siden 1991, og har greid å rekruttere noen til klubben.

Erfaringer

Felles for alle er at det er svært vanskelig å få ungdom interessert i bridge, noe som gjør at svært få deltar på bridgekurs. Dette er vel ikke så rart tatt i betraktning den tid vi lever i, med mange fritidsmuligheter for ungdommen som fotball, håndball, PC, TV m.m.m.m.mâ?¦..

Noe av problemet ligger vel i at mange ungdommer ser på bridge som lite "hipt" og et spill for gamlinger. En del av dette skyldes nok at bridge omtales lite i media og at de bridgespillerne de kjenner er langt eldre enn dem selv. (For en 15 åring kan en person på 25-30 år virke ganske gammelâ?¦)

Dessuten er det viktig at de som fullfører et bridgekurs følges opp og blir tatt imot i klubben. Hele hensikten med å arrangere bridgekurs må jo være at de som går på kurset en dag skal begynne å spille i klubben.

Bl.a. Lødingen BK har i flere år hatt en "nybegynnerkveld" etter endt kurs der de nye spillerne spiller en kveld med en erfaren klubbspiller.

Dette med å skape et trygt og sosialt godt miljø for nybegynnerne må være av høyeste prioritet. Dersom de ikke føler seg vel i klubben og føler de blir "tatt" av poenghaiene hver klubbkveld, kan man godt skjønne at de ikke har noe utbytte av å spille i klubben og heller bruker fritiden sin på noe annet. Ungdomskontaktene må derfor også ha som oppgave å påse at nybegynnerne blir tatt vel imot og trives i klubben.

Det kom under møtet frem at flere klubber mente det kunne være aktuelt å arrangere en turnering mot sesongslutt hver sesong, der de som hadde fullført kurs ved klubbene møttes i en turnering der det ble utdelt kretspoeng og deltakerne hadde fått et diplom. Da det sannsynligvis vil være få deltakere på hvert enkelt kurs, kan det være positivt for disse å møte andre som er ferske bridgespillere. Dessuten kan det være bra å la nybegynnerne spille en slik turnering for at de skal bli interessert i å spille turneringsbridge utenfor klubben, det være seg KM, divisjon, NM-lag og andre større turneringer. Deltakelsen på de større turneringene har jo vist en fallende kurve de siste årene, selv om KM og divisjon har hatt god oppslutning.

Vi vil i kretsstyret se nærmere på en slik lokal nybegynnerturnering dersom oppslutningen skulle bli stor nok.

En tanke her er at kretsen/klubbene betaler de utgiftene en slik turnering medfører slik at nybegynnerne slipper disse.

Rekrutteringsarbeidet kommende sesonger

1.Kretsens oppgave

Kretsens oppgave vil være å organisere rekrutteringsarbeidet som nedlegges i kretsen, dvs. i hver enkelt klubb. Klubbene skal hele tiden informeres om nye ting som skjer, det være seg nytt materiell, nyttig informasjon fra NBF, erfaringer fra andre klubber i kretsen og lignende.

Dette arbeidet skal ledes og koordineres gjennom kretsens ungdomskontakt, som vil være medlem av

kretsstyret.

Kretsen vil arrangere et møte mellom alle ungdomskontaktene i klubbene ca. 2 ganger pr. sesong.

Evt. arrangere en turnering ved sesongslutt der nybegynnere fra hele Vesterålen møtes.

2.Klubbenes oppgave

Klubbene i Vesterålen krets av NBF pålegges hvert år å forsøke å arrangere nybegynnerkurs minst en gang pr. sesong. Hver enkelt klubb velger hver sesong en ungdomskontakt/rekrutteringsansvarlig som skal ha til oppgave å lede klubbens satsing på nyrekruttering, det være seg arrangering av kurs, oppfølging av nybegynnere m.m.

3.Utfordringer

3.1.Få ungdom interessert i bridge

Man må prøve å nå ungdommen og da må hver enkelt klubb gjøre en innsats i sitt nærområde. En mulighet ligger i å få innført bridge som valgfag i ungdomsskolen. En annen er å møte opp selv på skolen og informere om bridge og gi beskjed om at klubben holder bridgekurs. Meget viktig her er at man bruker forholdsvis unge folk til dette arbeidet da ungdom lettere kan kommunisere og identifisere seg med en 25-åring fremfor en 50-åring.

Selvfølgelig setter bare fantasien grenser for dette arbeidet, det viktigste er å få ungdommen på kurs! Om noen klubber finner resepten på ungdomsrekruttering kommer dette alle klubbene til gode.

 

3.2.Arrangering av kurs

Selvsagt skal man ikke utelukkende rekruttere ungdommer til bridgen, folk i alle aldre er hjertelig velkomne. Men som nevnt i avsnittet over er det viktig at kurslederne for ungdom er unge folk, derfor bør det arrangeres adskilte kurs for ungdom og "eldre". Dette kan være meget vanskelig pga. de forhold vi lever under. Vi bor på små tettsteder og må regne med få deltakere på våre kurs.

For de som skal arrangere kurs kan det være en ide å ta kontakt med AOF på Sortland vedr. kursstøtte og lignende på telefon 76 12 19 30. Bl.a. Andenes BK har hatt et godt samarbeid med AOF de siste årene.

NBF gir over nyåret ut nytt kursmateriell som virker interessant, mer info om dette kommer senere i sesongen.

NB: Ved bestilling av bridgemateriell og kursmateriell kan det lønne seg å ta kontakt med kretsen. Dersom flere bestiller samtidig kan man oppnå bedre rabatter.

NB: Vi har fått en kopi av undervisningsdisketten NBF sender ut gratis. Interesserte kan ta kontakt med kretsen for å få en kopi. Disketten fås gratis ved henvendelse til NBF sentralt.

3.3.Oppfølging av kursdeltakere

Kanskje det viktigste av alt. Målet er at alle kursdeltakerne skal bli aktive klubbspillere, selv om det nok kan være å legge lista vel høyt.

Hver klubb må ha et opplegg for oppfølging av nye fjes i klubben. Det kan være en nybegynnerkveld til å begynne med, arrangere en nybegynnerturnering over 3 kvelder eller lignende. Man kan arrangere en lagturnering der det "beste" paret spiller på lag med det "dårligste". Her må klubbene prøve seg frem og utveksle erfaringer.

Vel så viktig er det å skape et miljø i klubben der medlemmene trives og nye medlemmer raskt føler seg hjemme.

Avslutning

Det var alt i denne omgang. Det kan virke lettvint å sitte her å skrive at nå må vi rekruttere flere ungdommer, men alle som har jobbet med dette vet at det er lettere sagt enn gjort. Det krever stor innsats og man har ingen garanti for å lykkes. Men til syvende og sist vet man også at ingenting kommer av seg selv. Man rekrutterer ingen til bridgen ved å sitte bak lukkede dører og spille for seg selv.

Det vil komme mer informasjon fra kretsen utover i sesongen. Da hele opplegget med UK-er er så nytt tar det tid å strukturere dette arbeidet, men vi regner med at vi skal komme i land.

Det vil mot slutten av sesongen bli arrangert et nytt møte mellom UK-ene og kretsen for å evaluere sesongen som er gått og hva vi skal rette på og gjøre annerledes neste sesong.

 

Med vennlig hilsen

Sigve Alf Smørdal

Ass. Ungdomskontakt

Vesterålen Krets av NBFCopyright &copy; by Bridge i Lofoten og Vesteralen
Alle rettigheter er reservert.


Kategori: Vesterlen Krets av NBF
Emneord: Ingen
Bokmerke: Share/Save/Bookmark

[ Tilbake ]
Aktivitetskalender
<< September 2021 >>

M T O T F L S
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     

Lenker
Mye bridge
Mye bridgestoff
Les GEOs Blogg hos NBF
Les bridge i bladet Bridge i Norge
Mye bridgestoff
Mye bridgestoff
Mye bridgestoff
Delta p NBF Bridgefestivalen som er Norges strste bridgebegivenhet
Mye bridgestoff
Mye bridgestoff
Spill bridge og flg med p rama p Bridge Base Online
Les GEOs Blogg hos NBF
Mange bulletiner
Mye bridge
Mye bridge
 
Sidegenerering: 0.14 Sekunder